Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών στο εξωτερικό
 
Επιχορήγηση Εδρών Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών σε Ξένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) στην οποία ανατέθηκε η ευθύνη της επιχορήγησης Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για ενίσχυση των εν λόγω Εδρών για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόμενες Έδρες πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο σχετικό έντυπο, στο οποίο θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου της Έδρας, το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού (πρωτότυπο έντυπο τράπεζας) και η περιγραφή των δραστηριοτήτων της Έδρας. Στην περίπτωση που η Έδρα είχε λάβει χρηματοδότηση τον προηγούμενο χρόνο, πρέπει να υποβάλει τον σχετικό απολογισμό. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την Ειδική Επιτροπή στη βάση κριτηρίων, ως ακολούθως:
 1. Ύπαρξη διδακτικού έργου στις Έδρες Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών, σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, οι οποίες προσφέρουν προγράμματα για απόκτηση τίτλων σπουδών (μοριοδότηση μέχρι 20%).
 2. Προαγωγή της εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, όχι μόνο από άτομα ελληνικής καταγωγής, στο πλαίσιο προγραμμάτων που στοχεύουν στην καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας και την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που υπάγεται η Έδρα (μοριοδότηση μέχρι 20%).
 3. Ερευνητικό έργο σε θέματα Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών (μοριοδότηση μέχρι 15%).
 4. Ενασχόληση με εκδόσεις και δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών ή άλλων επιστημονικών/λογοτεχνικών έργων φοιτητών και καθηγητών, που αφορούν σε Ελληνικά και Κυπρολογικά θέματα (μοριοδότηση μέχρι 15%).
 5. Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων σε θεματικές που προωθούν την Ελληνική Γλώσσα και τον Ελληνικό Πολιτισμό (μοριοδότηση μέχρι 10%).
 6. Συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Κύπρου (μοριοδότηση μέχρι 10%).
 7. Ανάπτυξη συνεργασίας με τις διπλωματικές αποστολές (μοριοδότηση μέχρι 10%).

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι πρέπει στην αίτηση να υποβάλλονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η χορηγία και να αναλύονται οι προγραμματιζόμενες δράσεις. Οι Έδρες στις οποίες παραχωρείται χορηγία, αποστέλλουν, μετά το πέρας του έτους, Ετήσια Έκθεση που εμπεριέχει τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με την λήψη της χορηγίας, όπως και λεπτομερή οικονομική καταγραφή των ποσών που διατέθηκαν για την πραγματοποίηση των αναληφθέντων δράσεων.

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι η χορηγία δεν είναι δεδομένη και το ύψος του ποσού που διατίθεται σε κάθε Έδρα διαμορφώνεται βάσει των αναγκών του έργου και της συνολικής δραστηριότητας που προτίθεται να υλοποιήσει. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση ισχύει για ένα μόνο έτος και ότι πρέπει να υποβάλλεται αίτηση εκ νέου για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η απόφαση, σχετικά με τη χορηγία για ενίσχυση των Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού, λαμβάνεται από την Ειδική Επιτροπή, η οποία έχει ως αρμοδιότητα τη μελέτη και αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται κάθε έτος και κατανέμει το συνολικό ποσό βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων. Το ύψος του ποσού χορηγίας σε κάθε Έδρα είναι συνδεδεμένο με:
 • το συνολικό ποσό που εγκρίνεται στον κρατικό προϋπολογισμό το συγκεκριμένο έτος,
 • τον συνολικό αριθμό αιτήσεων που υποβάλλονται στο ΥΠΠΑΝ το συγκεκριμένο έτος,
 • τον αριθμό και το είδος του περιεχομένου των προγραμμάτων και των δράσεων για τα οποία ζητείται η χορηγία,
 • των οικονομικών αναγκών της Έδρας και της αδυναμίας κάλυψής τους από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Έδρες Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση το 2020, καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου, 2020.

* Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε ότι δεν θα δοθεί παράταση για την υποβολή αιτήσεων. Αιτήσεις πέραν της πιο πάνω ημερομηνίας υποβολής, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας