Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις
 
Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας

1. Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης, είναι η παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας. Κρατική φοιτητική μέριμνα σημαίνει τη φοιτητική χορηγία και τα φοιτητικά επιδόματα που καταβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2019. Για κάθε ακαδημαϊκό έτος οι οικογένειες των φοιτητών/τριων, μπορούν να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, φοιτητική χορηγία και φοιτητικά επιδόματα.

Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και προϋποθέσεις παραχώρησης, καθώς επίσης και το ύψος της φοιτητικής χορηγίας πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και προϋποθέσεις παραχώρησης, καθώς επίσης και το ύψος των φοιτητικών επιδομάτων πατήστε εδώ.


Σημείο Επαφής
Τηλέφωνο: 22804002
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: grants@moec.gov.cy


2. Έντυπα Αιτήσεων

Η φοιτητική χορηγία και τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται από την Υπηρεσία Φοιτητής Μέριμνας μέσω ενιαίας αίτησης που υποβάλλει ο/η ενδιαφερόμενος/η. Κάθε αίτηση για παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας (φοιτητική χορηγία και φοιτητικά επιδόματα) υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Τα έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας. Για πρόσβαση στα έντυπα πατήστε εδώ.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις πρέπει να παραδίδονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.). Σημειώνεται ότι οι αιτητές/τριες θα πρέπει οπωσδήποτε να τυπώσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση εκ των προτέρων, καθώς δεν διατίθενται τυπωμένες αιτήσεις.

Για αποστολή βεβαιώσεων και άλλων πιστοποιητικών/εγγράφων προς την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλεομοιότυπο 22804035 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση grants@moec.gov.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας