Συμφωνίες και Μνημόνια Συναντίληψης για την Ανώτερη Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών
 
Η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για τη σύναψη Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης με άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό της σύστημα διεθνώς αλλά πρωτίστως στο πλαίσιο των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας.

Σκοπός των εν λόγω συμφωνιών είναι η προώθηση των ανταλλαγών και της συνεργασίας στους τομείς των επιστημών και της ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς επίσης η διευκόλυνση των φοιτητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο άλλο κράτος, συνειδητοποιώντας τις υφιστάμενες ομοιότητες στο χώρο της ανώτερης εκπαίδευσης μεταξύ των δύο κρατών.

Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει συνάψει συμφωνίες για θέματα Αμοιβαίας Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών για πρόσβαση και συνέχιση σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης με την Ομοσπονδία της Γερμανίας, την Kυβέρνηση της Ιταλίας, την Kυβέρνηση της Ρουμανίας, την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας.


Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει υπογράψει τις πιο κάτω Συμφωνίες και Μνημόνια Συναντίληψης:

Τέλος, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Συνδεδεμένο Μέλος στο Προστάδιο προς Πλήρη Ένταξη, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN).

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού