Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Πιλοτική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στο πλαίσιο των Συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορικά με την πολιτική για την Παρακολούθηση Αποφοίτων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΕΧΕΑ), προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2020 στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος παρακολούθησης των αποφοίτων των δύο Δημόσιων Πανεπιστημίων. Το γενικό συντονισμό του σχεδιασμού και υλοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανέλαβε η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) του ΥΠΠΑΝ.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πιλοτική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου
Πληροφορίες 23/02/2022
Αποτελέσματα 23/02/2022

Πρόγραμμα Κινητικότητας Προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) συμμετέχει ως Εταίρος στη Συμφωνία Συνεργασίας Εταίρων της Ομάδας της Μπολόνια με θέμα τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της εν λόγω Συμφωνίας, η οποία υπεγράφη στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, περιλαμβάνεται η υλοποίηση ενός προγράμματος κινητικότητας προσωπικού (Staff Mobility Project), αφενός με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων και αφετέρου τη σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών και νομοθεσιών που εφαρμόζονται στα κράτη του Ενιαίου Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα συντονίζει το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Φλαμανδικής Κυβέρνησης του Βελγίου, ενώ συμμετέχουν από πλευράς ΥΠΑΝ, η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) και ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ). Δυστυχώς, παρόλο που είχαν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή λειτουργών της ΔΑΕ και του Φορέα ΔΙΠΑΕ την περίοδο Μάρτιου-Απριλίου 2020, τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19, δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του προγράμματος.

MICROBOL – Micro-credentials linked to the Bologna Key Commitments

Το MICROBOL είναι ένα διετές έργο (2020-2022) που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + KA3 Support to Policy Reform, και πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην υποστήριξη της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Το έργο συνδέεται με τους στόχους του νέου προγράμματος Erasmus + και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης για την αύξηση της πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση όπως και στη συνεχή μάθηση για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εμπειρία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω έργο έχουν τόσο φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και όλοι όσοι θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

Για να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ της τυπικής εκπαίδευσης που οδηγεί σε κλασικούς τίτλους σπουδών π.χ πτυχία και την άτυπης εκπαίδευσης άλλα και των ταχέως μεταβαλλόμενων αναγκών απόκτησης και ανάπτυξης γνώσεων για την αγορά εργασίας, υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων ευέλικτων τρόπων μάθησης και διδασκαλίας, όπως προγράμματα σύντομης μάθησης και μικρο-πιστοποιητικά (micro-credentials). Αυτά μπορούν να προσφερθούν μέσω τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης με διαδικτυακά ή δια ζώσης μαθήματα.

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης συμμετέχει ως πλήρες μέλος και εταίρος στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του προγράμματος MICROPOL.