Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α φοιτητής/τρια έχει γίνει δεκτός σε Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης με περιγραφή του σχετικού προγράμματος και της διάρκειάς του.
  • Δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα ακαδημαϊκών προσόντων.
  • Δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου με διάρκεια ισχύος η οποία να καλύπτει τουλάχιστον δύο χρόνια, ή τουλάχιστον την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών.
  • Δεόντως επικυρωμένο πρωτότυπο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές της χώρας προέλευσης με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
  • Δεόντως επικυρωμένο πρωτότυπο πιστοποιητικού υγείας που έχει εκδοθεί από Κρατική Υπηρεσία, της χώρας διαμονής του υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας.
  • Πρωτότυπη και δεόντως επικυρωμένη πρόσφατη Βεβαίωση συνοδευόμενη από Τραπεζικό Λογαριασμό δεόντως επικυρωμένο (όχι πέραν των 6 μηνών) από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας προέλευσης ότι ο/η υποψήφιος/α αλλοδαπός/ή φοιτητής/τρια έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης και σπουδών του.
  • Απόδειξη καταβολής από τον/την υποψήφιο/α φοιτητή/τρια του ποσού των διδάκτρων ύψους €3000 έναντι του συνολικού ποσού των απαιτούμενων διδάκτρων.
  • Συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
Yπογραμμίζεται ότι οι πληροφορίες που δίδονται είναι ενδεικτικές.

Η Νομοθεσία και οι Κανονισμοί που αφορούν στη μετανάστευση στην Κύπρο είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν γι’ αυτό οι απαιτούμενες διαδικασίες πρέπει απαραιτήτως να επιβεβαιώνονται από την Κυπριακή Διπλωματική Αποστολή στη χώρα των υποψήφιων φοιτητών/τριών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.