Δια Βίου Μάθηση

Η Ευρώπη, μέσα στα πλαίσια μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, επιβάλλεται να αναπτύξει μια στρατηγική που θα την βοηθήσει να βγει ισχυρότερη από την κρίση και να μετατρέψει την ΕΕ σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Η Στρατηγική λοιπόν «Ευρώπη 2020» προσφέρει ένα όραμα όσον αφορά την κοινωνική οικονομία της αγοράς της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα.

Οι στόχοι, που τίθενται μέσα από τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», αφορούν κυρίως την ανάπτυξη, την καινοτομία και την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους στόχους της Στρατηγικής είναι να διαμορφώσει η κάθε χώρα/μέλος της Ε.Ε. το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση κάτω από το 10% και τουλάχιστον το 40% των νέων θα πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θέτει ως προτεραιότητα την «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», έτσι ώστε να εκσυγχρονίσει την αγορά εργασίας και την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες μέσω της δια βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων, με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Στόχο της Ε.Ε. αποτελεί και η καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Η Κύπρος έχει δεσμευτεί να προωθήσει τη Δια Βίου Μάθηση με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου στρατηγικής. Το Γραφείο Προγραμματισμού, ανέλαβε πρωτοβουλία για το συντονισμό των ενεργειών διαμόρφωσης συνεκτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Διά Βίου Μάθηση στην Κύπρο. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν στη δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο όλοι οι φορείς θα εργαστούν για να προωθήσουν και να κάνουν πράξη τη δια βίου μάθηση στα κυπριακά πλαίσια, με την ονομασία «Εθνική Στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση 2007-2013». Η Στρατηγική έχει δημιουργηθεί μέσα από συνεργασία του Γραφείου Προγραμματισμού με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Κέντρο Παραγωγικότητας και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διά βίου μάθηση είναι κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, η οποία αναλαμβάνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής προοπτικής και /ή μιας προοπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση. Η Κύπρος συμπεριλαμβάνει στη μαθησιακή δραστηριότητα όλο το φάσμα δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού: επίσημη, ανεπίσημη και άτυπη, μάθηση στο χώρο εργασίας, δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές που οι άνθρωποι αποκτούν μέσα από τις καθημερινές τους εμπειρίες.

Στόχος της Ε.Ε. όσον αφορά στη διά βίου μάθηση είναι η ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, κινούμενοι ελεύθερα μεταξύ μαθησιακών πλαισίων, επαγγελμάτων, περιοχών και χωρών για την επίτευξη της μάθησης, καθώς και η αποφυγή αποκλεισμών και περισσότερη ευημερία, ανεκτικότητα και δημοκρατικότητα.

Η Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για τη Δια Βίου Μάθηση, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, επικεντρώνει τις δράσεις της σε 4 άξονες προτεραιότητας:
  • Πρόσβαση και συμμετοχή όλων στη Δια Βίου Μάθηση: Επικεντρωμένες δράσεις προώθησης της πρόσβασης και παραμονής στην Εκπαίδευση για όλους. Ένταξη / επανένταξη στην αγορά εργασίας επιλεγμένων ομάδων ανθρώπινου δυναμικού για αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και η δημιουργία ευκαιριών για εκπαίδευση των ενηλίκων.
  • Υποδομές και Συστήματα Δια Βίου Μάθησης: Προώθηση της ποιοτικής διάστασης της Δια Βίου Μάθησης με ενίσχυση των υποδομών και του περιεχομένου της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και της προώθησης Εθνικού Συστήματος Προσόντων.
  • Έρευνα και Ανάπτυξη: Ποικιλόμορφες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης σε καίριας σημασίας θέματα για τη Δια Βίου Μάθηση στην Κύπρο.
  • Αποτελεσματική Διακυβέρνηση: Ποικιλόμορφες δράσεις για ενίσχυση των συστημάτων και μηχανισμών διακυβέρνησης της Δια Βίου Μάθησης τόσο στο Εκπαιδευτικό Σύστημα όσο και στο Σύστημα Κατάρτισης με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη Δια Βίου Μάθηση εταίρων.
Βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες τίθενται μέσα από το Γραφείο Προγραμματισμού, για την επιτυχή υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης είναι αφενός η έγκαιρη δημιουργία των κατάλληλων δομών για απορρόφηση κοινοτικών πόρων και η κατάλληλη στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών με το αναγκαίο προσωπικό, και αφετέρου η επίδειξη της απαιτούμενης συνέργειας μεταξύ όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, σε παράλληλη πορεία με την ενεργό σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων στη Δια Βίου Μάθηση εταίρων.