Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Κύπρο ιδρύονται με βάση τον Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο του 1996 (Ν. 67(I)/1996) και τις τροποποιήσεις αυτού και υπάγονται διοικητικά σε αρμόδια Υπουργεία. Προσφέρουν κατά κανόνα μικρής διάρκειας Προγράμματα Σπουδών με εξαίρεση το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης το οποίο προσφέρει μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ και δέχονται κυρίως φοιτητές/φοιτήτριες από την Κύπρο και μικρότερο αριθμό φοιτητών από το εξωτερικό. Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ): https://www.dipae.ac.cy/