Η Στρατηγική της Λισαβόνας

Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000, οι αρχηγοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν τη «Στρατηγική της Λισαβόνας». Η Στρατηγική προέκυψε από τη βούληση να δοθεί μια νέα ώθηση στις κοινοτικές πολιτικές, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική συγκυρία ήταν η πλέον ευοίωνη στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας προσπάθησε να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η νέα οικονομία, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξαλειφθεί η κοινωνική μάστιγα της ανεργίας.

ΘέμαΑρχείο
Lisbon European Council, March 2000

Λόγω της ευνοϊκής οικονομικής κατάστασης, η πλήρης απασχόληση φαινόταν εφικτός στόχος το 2000. Ωστόσο, εξαιτίας της επιβράδυνσης της οικονομίας και των διαρθρωτικών δυσκολιών που αντιμετώπισαν τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερούσε να επιτύχει αυτόν το στόχο. Για να δοθεί η ευκαιρία ενός νέου ξεκινήματος, το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναθεωρήσει τους στόχους της Στρατηγικής. Τα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης και της απασχόλησης τέθηκαν ως προτεραιότητες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα ακόμη βήμα προς το στόχο της Λισαβόνας. Συγκεκριμένα, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, καθώς και η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστούν πλέον ουσιαστικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής.
  • Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση: Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισσαβόνας
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την περίοδο 2005-2008 συγκεντρώνουν σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και απλοποιημένο κείμενο τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Αποτελούν το κύριο πολιτικό μέσο για την ανάπτυξη και τον καθορισμό των εθνικών πολιτικών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

ΘέμαΑρχείο
The Integrated Guidelines as part of the mid-term review of the Lisbon Strategy
EU Member States Lisbon National Reform Programmes for Growth and Jobs 2005 – 2008

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Στρατηγική της Λισαβόνας, η κυπριακή κυβέρνηση εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, να ενισχυθεί η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τα πολιτικά κόμματα, καθώς επίσης και τους οργανωμένα σύνολα.

ΘέμαΑρχείο
National Lisbon Programme of the Republic of Cyprus

Εκπαίδευση και Κατάρτιση:  Η συμβολή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας

Η επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής προϋποθέτει την πλήρη αναπροσαρμογή, όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το 2002, οι αρχηγοί των κρατών μελών επεσήμαναν ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να καταλαμβάνουν κεντρική θέση στο θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων της Λισαβόνας. Για το σκοπό αυτό, οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών-μελών αποφάσισαν όπως μέχρι το 2020 η Ευρώπη πρέπει να καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτούσε μια συνολική στρατηγική που να στοχεύει στην:
  • Βελτίωση της πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση
  • Βελτίωση των επιπέδων και της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρεται
  • Αύξηση των συνολικών δαπανών για την ανώτερη εκπαίδευση και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων
Το 2004 το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασαν την κοινή ενδιάμεση αξιολόγηση και την υπέβαλαν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την άμεση αναδιαμόρφωση της τότε πολιτικής, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να καταλαμβάνουν κεντρική θέση στο θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων της Λισαβόνας.

ΘέμαΑρχείο
Education and Training 2010: The success of the Lisbon Strategy hinges on urgent reforms

Δύο χρόνια αργότερα, το 2006, και λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά σχέδια δράσης, ετοιμάστηκε το πιο κάτω κείμενο (Joint Interim Report) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου καταγράφονται τα μέτρα που λαμβάνονται και η πρόοδος που έχει παρατηρηθεί στον τομέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής.

ΘέμαΑρχείο
Modernising Education and Training: A vital contribution to prosperity and social cohesion in Europe – 2006
National Report on the implementation of the programme “Education and Training 2010” - Cyprus Contribution to the Preparation of the 2006 Joint Council/ Commission Report