Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 95.072 και ημερομηνία 19/7/2023, η εισδοχή φοιτητών/τριών Τρίτων Χωρών σε προγράμματα σπουδών προπτυχιακού, πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου προϋποθέτει τα πιο κάτω ελάχιστα κριτήρια επιτυχίας σε διεθνείς εξετάσεις αγγλικής γλώσσας, όπως αυτά παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα:

University
 of Cambridge Exams
IELTS TOEFL (IBT) IB English B
 Standard Level (SL)
IB English B
 High Level (HL)
IB English A: Literature SL & HL Cambridge IGCSE
or GCSE English as a Second language
Cambridge IGCSE
or GCSE
 English as a
First language
Cambridge GCE English A Levels Cambridge GCE AS Level English Language Anglia
Examinations
Password
Skills Plus
Test
Michigan Language Assessment SAT*
Evidence-Based Reading
and
Writing
(EBRW)
PEARSON PTE Academic Common
 European
 Framework
of Reference for Languages
(CEFR)
B2 First (FCE) 5 71 5 4 4  D E D C Intermediate 5.5 ECCE
(52)
530 58 B1
* Δεν υπάρχει αντιστοιχία της εξέτασης SAT με το Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν τα ελάχιστα κριτήρια ως προς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά επιτυχίας μπορούν να παρακολουθήσουν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, το οποίο έχουν αξιολογηθεί - πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Για εισδοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται τα ελάχιστα κριτήρια επιτυχίας σε διεθνείς εξετάσεις αγγλικής γλώσσας, όπως αυτά παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα:

University
 of Cambridge Exams
IELTS TOEFL (IBT) IB English B
 Standard Level (SL)
IB English B
 High Level (HL)
*IB English A: Literature SL & HL Cambridge IGCSE
or GCSE English as a Second language
Cambridge IGCSE
or GCSE
 English as a
First language
*Cambridge GCE English A Levels *Cambridge GCE AS Level English Language *Anglia
Examinations
Password
Skills Plus
Test
Michigan Language Assessment SAT**
Evidence-Based Reading
and
Writing
(EBRW)
PEARSON PTE Academic

Common
 European
 Framework
of Reference for Languages
(CEFR)

B1 Preliminary (PET) 4.0 42 4 3 -  E F - - 4.0 ECCE
(40)
450 43 B1
* Στις συγκεκριμένες εξετάσεις δεν υπάρχει αντιστοιχία με τον ελάχιστο βαθμό στο επίπεδο Β1 του Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
** Δεν υπάρχει αντιστοιχία της εξέτασης SAT με το Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)